Poród u kobiet z nieprawidłową budową miednicy

Sama budowa miednicy oraz jej zniekształcenia przestały być najistotniejszym problemem we współczesnym położnictwie. Wynika to z faktu, że na skutek podniesienia warunków materialnych i zdrowotnych społeczeństwa zmniejszyła się znacznie bezwzględna liczba wrodzonych i nabytych zniekształceń miednic, a dzięki systematycznej opiece lekarskiej pediatrycznej, szkolnej, a następnie położniczej wzrasta wykrywalność nieprawidłowości w jej budowie i to w okresie znacznie wyprzedzającym termin porodu. Również szeroko stosowane cięcie cesarskie u ciężarnych z nieprawidłową budową miednicy w znacznym stopniu eliminuje ryzyko prowadzenia porodu naturalnymi drogami rodnymi. Stwierdzane różnice w budowie miednic są najczęściej określone występującą zmiennością osobniczą, wiekiem oraz rasą. Według Caldwella i Molloya, którzy dokonali podziału miednic prawidłowych na cztery typy: antropoidalny, ginekoidalny, androidalny i platypeloidalny, jedynie typ ginekoidalny, który stanowi 40% miednic prawidłowych, ma cechy uznane za czysto kobiece, a więc optymalne dla naturalnego porodu, a pozostały odsetek miednic prawidłowych cechuje większy lub mniejszy stopień odchylenia od typu miednicy ginekoidalnej. Mimo tak dużej zmienności miednic prawidłowych, większość jednak porodów odbywa się drogami naturalnymi, ponieważ przebieg porodu nie zależy tylko od samej budowy miednicy, ale również od wielkości części przodującej, zdolności adaptacyjnej główki, jej ściśliwości, sposobów wstawiania się oraz od czynności porodowej. W związku z tym w obecnej praktyce położniczej coraz bardziej odchodzimy od stosowania dawnego podziału i klasyfikacji miednic, a posługujemy się pojęciami współmierności i niewspółmierności porodowej. Pojęcia te określają właściwe bądź niewłaściwe proporcje główkowo-miednicowe i to zarówno w ciąży, jak i w czasie zmian dynamicznych porodu. Miednice nieprawidłowe stanowią od 7 do 15% wszystkich miednic. Biorąc pod uwagę odmienność przebiegu porodu, można najogólniej wymienić trzy typy miednic nieprawidłowych: miednice ogólnie ścieśnione (pelves aeąuabiliter iusto minor), miednice płaskie (pelves planae), miednice lejkowate (pelves infundibulares).

Możesz również polubić…