Etiologia – poród przedłużony

Etiologia przedłużonego porodu jest niejednorodna. Przyczynami mogą być: zaburzenia czynności skurczowej macicy, nieprawidłowy stan szyjki macicy, wady i zniekształcenia kanału rodnego, nieprawidłowe położenia i ułożenia płodu, nieprawidłowości jaja płodowego, wiek i stan psychofizyczny rodzącej, niewłaściwe prowadzenie porodu. 1. Najczęstszą przyczyną przedłużania się porodu są zaburzenia czynności skurczowej macicy. Występują one w I okresie porodu zarówno w fazie utajonej, jak i w fazie czynnej. Mogą również występować w II okresie porodu. Zaburzenia czynności skurczowej macicy omówione są w rozdziale „Zaburzenia czynności skurczowej”. 2. Szyjka macicy ze względu na swoją budowę, nawet w warunkach fizjologicznych, stawia w czasie pierwszego porodu duży opór. Niedojrzała szyjka, a zwłaszcza jej nadmierna długość, twardość i niepodatność przedłużają I okres porodu. Zmiany chorobowe szyjki, jak zbliznowacenie, zwłaszcza po chemicznym czy elektrochirurgicznym leczeniu nadżerki, również mogą stanowić przeszkodę porodową. 3. Wady budowy miednicy, w postaci zniekształceń jej wchodu lub wychodu, guzy i wyrośla kostne, są poważnymi przeszkodami w przebiegu porodu. Duża główka płodu lub guzy jajników, mięśniaki macicy mogą prowadzić do niewspółmierności porodowej. Przepełniony pęcherz moczowy i odbytnica mogą również przedłużać poród. 4. Nieprawidłowe położenia i ułożenia płodu, z wyjątkiem położeń poprzecznych, prowadzą do przedłużenia I i II okresu porodu, wskutek braku kontaktu części przodującej z szyjką macicy. Przy braku tego kontaktu nie dochodzi do pobudzania zwojów nerwowych szyjki. Drugi okres porodu jest przedłużony w niskim poprzecznym ustawieniu główki, w odmianie tylnej położenia potylicowego i w ułożeniach odgięciowych. 5. Nieprawidłowości jaja płodowego — takie jak zmacerowany, martwy płód, wady rozwojowe płodu, a szczególnie wodogłowie, brak czaszki — są przyczynami przedłużania się porodu. Również wielowodzie czy przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, przy długiej, niedojrzałej szyjce, zaburzają przebieg porodu. 6. Starszy wiek rodzącej i niedożywienie mogą przedłużać poród. Rodzące o wzmożonej pobudliwości nerwowej, niezrównoważone, bez należytego psychicznego przygotowania do porodu rodzą dłużej i częściej występują u nich powikłania porodu. 7. Nieumiejętne i niewłaściwe prowadzenie porodu przez lekarza może doprowadzić do rozkojarzenia czynności porodowej i w konsekwencji do jego przedłużenia.

Możesz również polubić…